หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาบุคลากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-6-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลรักษาบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร จัดอบรม ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ ติดตาม ประเมินผลได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 1กำหนดนโยบายด้านดูแลรักษาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20604.01.01 58037
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 2 กำหนดนโยบายด้านการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 20604.01.02 58038
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 3กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรอย่างชัดเจน 20604.01.03 58039
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 4กำหนดเครื่องมือวัดผลงานเพื่อการจ่ายผลตอบแทนในการทำงานอย่างเป็นธรรมและชัดเจน 20604.01.04 58040
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 5กำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน 20604.01.05 58041
20604.01 กำหนดผลตอบแทน 6 จัดทำบันทึกการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากร 20604.01.06 58042
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 1กำหนดนโยบายด้านดูแลรักษาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20604.02.01 58043
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 2 กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็นธรรม 20604.02.02 58044
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 3 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างชัดเจน 20604.02.03 58045
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 4กำหนดเครื่องมือวัดผลงานเพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานอย่างเป็นธรรมและชัดเจน 20604.02.04 58046
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 5กำหนดเส้นทางความก้าวสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมต่างๆเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน 20604.02.05 58047
20604.02 ส่งเสริมความก้าวหน้า 6 จัดทำบันทึกการกำหนดการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 20604.02.06 58048

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดผลตอบแทน

        0.1 1กำหนดนโยบายด้านดูแลรักษาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.2 2 กำหนดนโยบายด้านการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม

        0.3 3กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากรอย่างชัดเจน

        0.4 4กำหนดเครื่องมือวัดผลงานเพื่อการจ่ายผลตอบแทนในการทำงานอย่างเป็นธรรมและชัดเจน

        0.5 5กำหนดผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

        0.6 6 จัดทำบันทึกการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคลากร

    1.ส่งเสริมความก้าวหน้า

        0.7 1กำหนดนโยบายด้านดูแลรักษาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.8 2 กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็นธรรม

        0.9 3 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างชัดเจน

        0.10 4กำหนดเครื่องมือวัดผลงานเพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานอย่างเป็นธรรมและชัดเจน

        0.11 5กำหนดเส้นทางความก้าวสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมต่างๆเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

        0.12 6 จัดทำบันทึกการกำหนดการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ ตลอดจนการจัดทำการประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้- หลักการและวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการจัดทำการประเมินผลการอบรม- หลักการและวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทักษะ และการจัดทำการประเมินผลการทดสอบทักษะ- หลักการและวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามผล การจัดเตรียมเอกสารบันทึกผลการประเมินและการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสารบันทึกการสรุปผล- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการพัฒนาบุคลากรวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล นั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผลนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ