หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-5-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร จัดอบรม ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ ติดตาม ประเมินผลได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20603.01 กำหนดหลักสูตร 1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.01.01 58014
20603.01 กำหนดหลักสูตร 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.01.02 58015
20603.01 กำหนดหลักสูตร 3จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.01.03 58016
20603.01 กำหนดหลักสูตร 4 จัดทำบันทึกการกำหนดหลักสูตร 20603.01.04 58017
20603.02 จัดอบรม 1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.02.01 58018
20603.02 จัดอบรม 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.02.02 58019
20603.02 จัดอบรม 3จัดทำแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.02.03 58020
20603.02 จัดอบรม 4ทำการฝีกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่กำหนดไว้ 20603.02.04 58021
20603.02 จัดอบรม 5จัดทำบันทึกการจัดผึกอบรม 20603.02.05 58022
20603.03 ทดสอบทักษะ 1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านทดสอบทักษะ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.03.01 58023
20603.03 ทดสอบทักษะ 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.03.02 58024
20603.03 ทดสอบทักษะ 3จัดทำแผนการทดสอบทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.03.03 58025
20603.03 ทดสอบทักษะ 4จัดทำเครื่องมือในการทดสอบทักษะของบุคลากรในระดับต่างๆตามนโยบายที่กำหนดไว้ 20603.03.04 58026
20603.03 ทดสอบทักษะ 5กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ทักษะด้วยวิธีการต่างๆในแต่ละระดับตามนโยบายที่กำหนดไว้ 20603.03.05 58027
20603.03 ทดสอบทักษะ 6ทดสอบทักษะ ความรู้ ของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 20603.03.06 58028
20603.03 ทดสอบทักษะ 7 จัดทำบันทึกการทดสอบทักษะ ความรู้ 20603.03.07 58029
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านติดตามประเมินผลให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.04.01 58030
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 2 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.04.02 58031
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 3 จัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20603.04.03 58032
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 4 กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ 20603.04.04 58033
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 5 ทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 20603.04.05 58034
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 6ตรวจสอบประเมินผลงานของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 20603.04.06 58035
20603.04 ติดตาม ประเมินผล 7จัดทำบันทึกการติดตาม ประเมินผล 20603.04.07 58036

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดหลักสูตร

        0.1 1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.2 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.3 3จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.4 4 จัดทำบันทึกการกำหนดหลักสูตร

    1.จัดอบรม

        0.5 1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.6 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.7 3จัดทำแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.8 4ทำการฝีกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่กำหนดไว้

        0.9 5จัดทำบันทึกการจัดผึกอบรม

    1.ทดสอบทักษะ

        0.10 1กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านทดสอบทักษะ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.11 2กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทดสอบทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.12 3จัดทำแผนการทดสอบทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.13 4จัดทำเครื่องมือในการทดสอบทักษะของบุคลากรในระดับต่างๆตามนโยบายที่กำหนดไว้

        0.14 5กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ทักษะด้วยวิธีการต่างๆในแต่ละระดับตามนโยบายที่กำหนดไว้

        0.15 6ทดสอบทักษะ ความรู้ ของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง

        0.16 7 จัดทำบันทึกการทดสอบทักษะ ความรู้

    1.ติดตาม ประเมินผล

        0.17 1 กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านติดตามประเมินผลให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.18 2 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.19 3 จัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.20 4 กำหนดเครื่องมือในการทดสอบความรู้ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ

        0.21 5 ทดสอบทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง

        0.22 6ตรวจสอบประเมินผลงานของบุคลากรในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ

        0.23 7จัดทำบันทึกการติดตาม ประเมินผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ ตลอดจนการจัดทำการประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้- หลักการและวิธีการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และการจัดทำการประเมินผลการอบรม- หลักการและวิธีการวางแผนการทดสอบทักษะ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการทดสอบทักษะ และการจัดทำการประเมินผลการทดสอบทักษะ- หลักการและวิธีการวางแผนการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามผล การจัดเตรียมเอกสารบันทึกผลการประเมินและการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสารบันทึกการสรุปผล- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการพัฒนาบุคลากรวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผล นั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการจัดหาหลักสูตร วิธีการวางแผนการฝึกอบรมและการประเมินผลการอบรม วิธีการวางแผนการทดสอบทักษะและการประเมินผลการทดสอบทักษะ วิธีการวางแผนการเพื่อติดตามผลและการวิเคราะห์สรุปผลนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ