หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรรหาบุคลากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-5-021ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรรหาบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสรรหาสามารถที่จะสรรหาพนักงานที่มีความเหมาสม สามารถที่จะคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 1กำหนดนโยบายด้านสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความเหมาะสม ความต้องการขององค์กร 20602.01.01 58003
20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 2กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ 20602.01.02 58004
20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 20602.01.03 58005
20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น 20602.01.04 58006
20602.01 สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 5จัดทำบันทึกการสรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม 20602.01.05 58007
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 1กำหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรด้านการคัดกรองให้ตรงกับความต้องการขององค์กร 20602.02.01 58008
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 2กำหนดวิธีการคัดกรองบุคลากรตามที่ต้องการ 20602.02.02 58009
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 20602.02.03 58010
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น 20602.02.04 58011
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 5ทดสอบ คัดเลือก คัดกรองด้วยวิธีการต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 20602.02.05 58012
20602.02 คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 6จัดทำบันทึกการคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ 20602.02.06 58013

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม

        0.1 1กำหนดนโยบายด้านสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความเหมาะสม ความต้องการขององค์กร

        0.2 2กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการ

        0.3 3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

        0.4 4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น

        0.5 5จัดทำบันทึกการสรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสม

    1.คัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์

        0.6 1กำหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรด้านการคัดกรองให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

        0.7 2กำหนดวิธีการคัดกรองบุคลากรตามที่ต้องการ

        0.8 3กำหนดงบประมาณการจ้าง ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

        0.9 4ประกาศรับสมัครพนักงานด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อชักชวนผ่านบุคคลที่รู้จักติดต่อผ่านตัวแทนจัดหาพนักงาน เป็นต้น

        0.10 5ทดสอบ คัดเลือก คัดกรองด้วยวิธีการต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

        0.11 6จัดทำบันทึกการคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร- หลักการและวิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัคร- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสรรหาวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำอธิบายรายละเอียด- ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้นให้เกิดประโยชน์- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ