หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการหลังการขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการหลังการขาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริการหลังการขายของทรัพย์สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งมอบกุญแจบ้าน และระบบสาธารณูปโภคอันได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำปะปาได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20502.01 ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า 1ตรวจสอบความถูกต้องของสภาพทรัพย์โดยรวมครั้งสุดท้าย 20502.01.01
20502.01 ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า 2ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของระบบเข้าออกและทำการส่งมอบกุญแจให้แก่ผู้ซื้อ 20502.01.02
20502.01 ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า 3ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารน้ำ-ไฟและดำเนินการโอนให้แก่ผู้ซื้อ 20502.01.03
20502.01 ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า 4 จัดทำบันทึกการตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบกุญแจและน้ำ ไฟ 20502.01.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ส่งมอบกุญแจ และทรัพย์ พร้อมการโอนเอกสารระบบสาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า

        0.1 1ตรวจสอบความถูกต้องของสภาพทรัพย์โดยรวมครั้งสุดท้าย

        0.2 2ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของระบบเข้าออกและทำการส่งมอบกุญแจให้แก่ผู้ซื้อ

        0.3 3ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารน้ำ-ไฟและดำเนินการโอนให้แก่ผู้ซื้อ

        0.4 4 จัดทำบันทึกการตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบกุญแจและน้ำ ไฟ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ
- หลักการและวิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ ให้กับลูกค้า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ ให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการบริการหลังการขายของทรัพย์
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ นั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกุญแจบ้านให้พร้อมส่งมอบ วิธีการสำรวจเอกสารที่เกียวข้องกับการโอนน้ำ-ไฟ นั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ