หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์การตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาดสามารถที่จะวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ 20401.01.01
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2กำหนดสินค้าหลักที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษและสินค้ารองในกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ 20401.01.02
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3กำหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ 20401.01.03
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4กำหนดประเภท ชนิดของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ 20401.01.04
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 5กำหนดกรอบงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ 20401.01.05
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 6ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตามที่วางแผนไว้ 20401.01.06
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 7เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ 20401.01.07
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 8โฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่ได้วางแผนไว้ 20401.01.08
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 9ประเมินผลตอบรับจากทำการโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ 20401.01.09
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10สรุปผล วิเคราะห์การโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ 20401.01.10
20401.01 วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 11จัดทำบันทึกการวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20401.01.11

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

        0.1 1กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์

        0.2 2กำหนดสินค้าหลักที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษและสินค้ารองในกรอบกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

        0.3 3กำหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์

        0.4 4กำหนดประเภท ชนิดของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้

        0.5 5กำหนดกรอบงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

        0.6 6ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ตามที่วางแผนไว้

        0.7 7เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนี้

        0.8 8โฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่ได้วางแผนไว้

        0.9 9ประเมินผลตอบรับจากทำการโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

        0.10 10สรุปผล วิเคราะห์การโฆษณา สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

        0.11 11จัดทำบันทึกการวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อ
- หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
- หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับสื่อ หลักการและวิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และหลักการและวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์การตลาด
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน

15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ วิธีการวางแผนกำหนดประเภทของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และวิธีการวางแผนกำหนดงบประมาณนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


ยินดีต้อนรับ