หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-013ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบความสามารถทางการเงินของลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบความสามารถในการซื้อของลูกค้าได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 1วิเคราะห์รายได้ทั้งหมดของลูกค้าโดยสามารถตรวจสอบที่มาได้ 20302.01.01
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 2วิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า 20302.01.02
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 3วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลรายได้ทั้งหมดและรายจ่ายทั้งหมดของลูกค้า 20302.01.03
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 4ประเมินความสามารถในการซื้อและชำระหนี้ของลูกค้า 20302.01.04
20302.01 ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ 5จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ 20302.01.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ตรวจสอบความสามารถในการที่จะซื้อ

        0.1 1วิเคราะห์รายได้ทั้งหมดของลูกค้าโดยสามารถตรวจสอบที่มาได้

        0.2 2วิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า

        0.3 3วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลรายได้ทั้งหมดและรายจ่ายทั้งหมดของลูกค้า

        0.4 4ประเมินความสามารถในการซื้อและชำระหนี้ของลูกค้า

        0.5 5จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการวิเคราะห์รายได้
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลักษณะอาชีพ
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้า และการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบความสามารถในการซื้อของลูกค้า
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้าและการ วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์รายได้ของลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะอาชีพของลูกค้าและการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ