หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-012ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบความจำเป็นของลูกค้า สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบความจำเป็นของลูกค้า สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 1สอบถามความจำเป็นและเร่งด่วนในการซื้อ/ขายของลูกค้า 20301.01.01
20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 2สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ 20301.01.02
20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 3วิเคราะห์เหตุผลในการซื้อ/ขาย 20301.01.03
20301.01 วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 4จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 20301.01.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

        0.1 1สอบถามความจำเป็นและเร่งด่วนในการซื้อ/ขายของลูกค้า

        0.2 2สอบถามระยะเวลาที่ต้องการ

        0.3 3วิเคราะห์เหตุผลในการซื้อ/ขาย

        0.4 4จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- หลักการและวิธีการติดต่อลูกค้า
- หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหลักการการติดต่อลูกค้า หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า หลักการและวิธีการวิเคราะห์ลูกค้า โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าในย่านนั้น
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน15. ขอบเขต (Range Statement)


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการติดต่อลูกค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการติดต่อลูกค้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า วิธีการวิเคราะห์ลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ