หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-3-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบเอกสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์ 20104.01.01
20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 2ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด 20104.01.02
20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 3ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด 20104.01.03
20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 4ตรวจสอบการรอนสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด 20104.01.04
20104.01 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 5จัดทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์ 20104.01.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในด้านข้อมูลจำเพาะของเอกสารสิทธิ ด้านหลักการการมีและได้มาของสิทธิและด้านหลักการการถูกรอนสิทธิในทรัพย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

        0.1 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์จากเอกสารสิทธิ์

        0.2 2ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับชนิดของทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด

        0.3 3ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด

        0.4 4ตรวจสอบการรอนสิทธิ์ในทรัพย์ตามเอกสารสิทธิ์ ณ.สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นสังกัด

        0.5 5จัดทำบันทึกการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- ความรู้ด้านเอกสารสิทธิ
- ความรู้ด้านการมีและได้มาของสิทธิในทรัพย์
- ความรู้ด้านการถูกรอนสิทธิในทรัพย์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ผู้มีกรรมสิทธิ์ และการถูกรอนสิทธิ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และผู้มีกรรมสิทธิ์
วิธีการประเมิน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากเอกสารสิทธิให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการสำรวจตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ผู้มีกรรมสิทธิ์และรอนสิทธิ์ในทรัพย์ เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ