หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-2-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทรัพย์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์ สามารถที่จะสำรวจสภาพต่างๆ ของทรัพย์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20103.01.01 57881
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20103.01.02 57882
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 3สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.03 57883
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.04 57884
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.05 57885

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจสภาพทรัพย์

        0.1 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.2 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.3 3สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์

        0.4 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์

        0.5 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพของทรัพย์ด้านกายภาพ- ความรู้เบื้องต้นด้านการก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร- ความรู้เบื้องต้นด้านการอ่านแบบ- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)N/Aหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพของทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจสภาพของทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

- พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ