หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-2-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทรัพย์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์ สามารถที่จะสำรวจสภาพต่างๆ ของทรัพย์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20103.01.01
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20103.01.02
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 3สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.03
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.04
20103.01 สำรวจสภาพทรัพย์ 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์ 20103.01.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจสภาพทรัพย์

        0.1 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.2 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.3 3สำรวจข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพย์

        0.4 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของทรัพย์

        0.5 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของทรัพย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านการตรวจสอบสภาพของทรัพย์ด้านกายภาพ- ความรู้เบื้องต้นด้านการก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร- ความรู้เบื้องต้นด้านการอ่านแบบ- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)N/Aหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพของทรัพย์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจสภาพของทรัพย์วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

- พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ