หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-2-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของทรัพย์ สามารถที่จะตรวจสอบ สำรวจสภาพใกล้เคียงและสำรวจสภาพเส้นทาง เข้าสู่ทรัพย์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20102.01 สำรวจสภาพใกล้เคียง 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20102.01.01
20102.01 สำรวจสภาพใกล้เคียง 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20102.01.02
20102.01 สำรวจสภาพใกล้เคียง 3สำรวจสภาพทรัพย์อื่นๆเชิงประจักษ์ทางกายภาพในย่านใกล้เคียง 20102.01.03
20102.01 สำรวจสภาพใกล้เคียง 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ตำแหน่ง เส้นทาง จุดเด่น การเข้าถึงของสภาพทรัพย์อื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์หลัก 20102.01.04
20102.01 สำรวจสภาพใกล้เคียง 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทรัพย์อื่นการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพทรัพย์อื่นๆกับทรัพย์หลัก 20102.01.05
20102.02 สำรวจสภาพเส้นทาง 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20102.02.01
20102.02 สำรวจสภาพเส้นทาง 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20102.02.02
20102.02 สำรวจสภาพเส้นทาง 3สำรวจข้อมูลทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม 20102.02.03
20102.02 สำรวจสภาพเส้นทาง 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม 20102.02.04
20102.02 สำรวจสภาพเส้นทาง 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม 20102.02.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


การรอบรู้เส้นทาง การอ่านแผนที่ การใช้ Google Map ในค้นหา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจสภาพใกล้เคียง

        0.1 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.2 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.3 3สำรวจสภาพทรัพย์อื่นๆเชิงประจักษ์ทางกายภาพในย่านใกล้เคียง

        0.4 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ตำแหน่ง เส้นทาง จุดเด่น การเข้าถึงของสภาพทรัพย์อื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์หลัก

        0.5 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทรัพย์อื่นการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพทรัพย์อื่นๆกับทรัพย์หลัก

    1.สำรวจสภาพเส้นทาง

        0.6 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.7 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.8 3สำรวจข้อมูลทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม

        0.9 4เก็บข้อมูลรายละเอียด ทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม

        0.10 5จัดทำบันทึกการสำรวจสภาพทางกายภาพของเส้นทางและสภาพแวดล้อม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม- ความรู้ประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์- ความรู้ในการเขียนแผนที่- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล คำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจสภาพใกล้เคียงและสำรวจสภาพเส้นทาง       วิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้การจัดทำผลการสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพเส้นทางเชิงประจักษ์ นำไปสู่ที่ตั้งของทรัพย์ เป็นเอกสารประกอบการประเมิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ