หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทำเล

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-1-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทำเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบทำเล สามารถที่จะตรวจสอบ สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทางไปสู่ทรัพย์และสำรวจจุดเด่นต่างๆ ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.01.01
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 2ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.01.02
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 3เข้าตรวจสอบตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ 20101.01.03
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เกี่ยวกับการกำหนดจุดที่ตั้งของทรัพย์ 20101.01.04
20101.02 สำรวจเส้นทาง 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.02.01
20101.02 สำรวจเส้นทาง 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.02.02
20101.02 สำรวจเส้นทาง 3ตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงตัวทรัพย์ 20101.02.03
20101.02 สำรวจเส้นทาง 4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เส้นทางสัญจรทุกสาย การเชื่อมต่อระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวทรัพย์ 20101.02.04
20101.03 สำรวจจุดเด่น 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.03.01
20101.03 สำรวจจุดเด่น 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.03.02
20101.03 สำรวจจุดเด่น 3สำรวจสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์ 20101.03.03
20101.03 สำรวจจุดเด่น 4จัดทำบันทึกการสำรวจ กำหนดจุดเด่นและตำแหน่ง บนแผนที่เส้นทางรายละเอีนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความสอดคล้องที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์ 20101.03.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


การรอบรู้เส้นทาง การอ่านแผนที่ การใช้เครื่องมือในค้นหา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจที่ตั้งของทรัพย์

        0.1 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.2 2ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.3 3เข้าตรวจสอบตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์

        0.4 4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เกี่ยวกับการกำหนดจุดที่ตั้งของทรัพย์

    1.สำรวจเส้นทาง

        0.5 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.6 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.7 3ตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงตัวทรัพย์

        0.8 4จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เส้นทางสัญจรทุกสาย การเชื่อมต่อระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวทรัพย์

    1.สำรวจจุดเด่น

        0.9 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์

        0.10 2ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ

        0.11 3สำรวจสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์

        0.12 4จัดทำบันทึกการสำรวจ กำหนดจุดเด่นและตำแหน่ง บนแผนที่เส้นทางรายละเอีนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความสอดคล้องที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม- ความรู้ประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์- ความรู้ในการเขียนแผนที่- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบทำเล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทางและจุดเด่น- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- การทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ