หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้การเปลี่ยนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Apply Transitions and Animations)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSP-JMNG-005

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้การเปลี่ยนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Apply Transitions and Animations)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถใช้คำสั่งการเปลี่ยนสไลด์พื้นฐาน กำหนดค่าเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อความองค์ประกอบกราฟิก แบบจำลอง 3 มิติเคลื่อนไหว กำหนดค่าเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว กำหนดเส้นทางแอนิเมชัน จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ใหม่ ตั้งค่าระยะเวลาเอฟเฟกต์ ตั้งค่าเริ่มต้น สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30051

ใช้และกำหนดค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Apply and configure slide transitions)

1. เปลี่ยนสไลด์พื้นฐานและรูปแบบ 3D (Basic and 3D Slide Transitions) 30051.01 212474
30051

ใช้และกำหนดค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Apply and configure slide transitions)

2. กำหนดค่าเอฟเฟกต์การเปลี่ยน (Configure Transition Effects)
30051.02 212475
30052

ใช้ภาพเคลื่อนไหวกับเนื้อหาในภาพนิ่ง (Animate slide content)

1. จัดข้อความและกราฟิกเคลื่อนไหว (Animate Text and Graphic Elements)  30052.01 212476
30052

ใช้ภาพเคลื่อนไหวกับเนื้อหาในภาพนิ่ง (Animate slide content)

2. กำหนดค่าเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว (Configure Animation Effects)  30052.02 212477
30052

ใช้ภาพเคลื่อนไหวกับเนื้อหาในภาพนิ่ง (Animate slide content)

3. กำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหว (Configure Animation Paths)  30052.03 212478
30052

ใช้ภาพเคลื่อนไหวกับเนื้อหาในภาพนิ่ง (Animate slide content)

4. จัดเรียงการเคลื่อนไหวบนภาพนิ่ง (Reorder Animations on a Slide) 30052.04 212479
30053

ตั้งเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Set timing for transitions)

1. กำหนดระยะเวลาเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Set Transition Effect Duration)
30053.01 212513
30053

ตั้งเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Set timing for transitions)

2. รวมถึงกำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุด (Configure Transition Start and Finish Options) 30053.02 212514

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการเปลี่ยนสไลด์พื้นฐานและ 3 มิติ การกำหนดค่าเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแปลง

2. มีความสามารถในการทำให้ข้อความและองค์ประกอบกราฟิก แบบจำลอง 3 มิติเคลื่อนไหว การกำหนดค่าเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว การกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหว และการจัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่บนสไลด์

3. มีความสามารถในการตั้งค่าระยะเวลาเอฟเฟกต์ การกำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการเปลี่ยนสไลด์พื้นฐานและ 3 มิติ การกำหนดค่าเอฟเฟกต์

2. มีความรู้ในการทำให้ข้อความและองค์ประกอบกราฟิก แบบจำลอง 3 มิติเคลื่อนไหว การกำหนดค่าเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว การกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหว การจัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่บนสไลด์ 

3. มีความรู้ในการตั้งค่าระยะเวลาเอฟเฟกต์ การกำหนดค่าเริ่มต้น และสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนภาพและภาพเคลื่อนไหว โดยนำโปรแกรมงานนำเสนอ มาใช้ในการจัดการสไลด์ และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ