หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt แบบจำลอง 3 มิติ และสื่อผสมต่าง ๆ (Insert Tables, Charts, SmartArt, 3D Models, and Media)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSP-UUOF-004

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt แบบจำลอง 3 มิติ และสื่อผสมต่าง ๆ (Insert Tables, Charts, SmartArt, 3D Models, and Media)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแทรกตาราง แถว คอลัมน์ สไตล์ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt แบบจำลอง 3 มิติ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ แปลงรายการเป็น SmartArt ภาพกราฟิก กำหนดค่าตัวเลือกการเล่นสื่อภาพกราฟิก 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30041

แทรกและจัดรูปแบบตาราง (Insert and format tables)

1. แทรกตาราง (Create and Insert Tables) 
30041.01 212454
30041

แทรกและจัดรูปแบบตาราง (Insert and format tables)

2. แทรก ลบแถวและคอลัมน์ (Insert and Delete Table Rows and Columns)  30041.02 212455
30041

แทรกและจัดรูปแบบตาราง (Insert and format tables)

3. ใช้สไตล์ของตาราง (Table Styles)
30041.03 212456
30042

แทรกและแก้ไขแผนภูมิ (Insert and modify charts)

1. สร้างแผนภูมิ (Create Charts) 30042.01 212459
30042

แทรกและแก้ไขแผนภูมิ (Insert and modify charts)

2. แทรกแผนภูมิ (Insert Charts) 30042.02 212460
30042

แทรกและแก้ไขแผนภูมิ (Insert and modify charts)

3. แก้ไขแผนภูมิ (Modify Charts) 30042.03 212461
30043

แทรกและจัดรูปแบบ SmartArt (Insert and format SmartArt graphics)

1. แทรก SmartArt Graphics (Insert SmartArt Graphics)  30043.01 212462
30043

แทรกและจัดรูปแบบ SmartArt (Insert and format SmartArt graphics)

2. แปลงรายการเป็น SmartArt (Convert Lists to SmartArt Graphics) 30043.02 212463
30044

แทรกและแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Insert and modify 3D models)

1. แทรกแบบจำลอง 3 มิติ (Insert 3D models) 
30044.01 212466
30044

แทรกและแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Insert and modify 3D models)

2. แก้ไขแบบจำลอง 3 มิติ (Modify 3D Models)
30044.02 212467
30045

แทรกและจัดการสื่อผสม (Insert and manage media)

1.แทรกคลิปเสียง วิดีโอ (Insert Audio and Video Clips)  30045.01 212468
30045

แทรกและจัดการสื่อผสม (Insert and manage media)

2. สร้างและแทรกบันทึกหน้าจอ (Create and Insert Screen Recordings)  30045.02 212469
30045

แทรกและจัดการสื่อผสม (Insert and manage media)

3. ตั้งค่าตัวเลือกสื่อผสม (Configure Media) 30045.03 212470

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการสร้าง แทรกตาราง รวมถึงการแทรก ลบแถวตารางและคอลัมน์ การใช้สไตล์ตารางในตัว

2. มีความสามารถในการสร้าง แทรก และแก้ไขแผนภูมิ

3. มีความสามารถในการแทรกกราฟิก SmartArt การแปลงรายการเป็น SmartArt ภาพกราฟิก และรวมถึงการเพิ่ม ปรับเปลี่ยน SmartArt เนื้อหากราฟิก

4. มีความสามารถในการแทรก และแก้ไขแบบจำลอง 3 มิติ

5. มีความสามารถในการแทรกคลิปเสียง วิดีโอ การสร้าง แทรกบันทึกหน้าจอ และการกำหนดค่าตัวเลือกการเล่นสื่อภาพกราฟิก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการสร้าง แทรกตาราง  รวมถึงการแทรก ลบแถวตารางและคอลัมน์ การใช้สไตล์ตารางในตัว 

2. มีความรู้ในการสร้าง แทรก แก้ไขแผนภูมิ 

3. มีความรู้ในการแทรกกราฟิก SmartArt  การแปลงรายการเป็น SmartArt ภาพกราฟิก และรวมถึงการเพิ่มและปรับเปลี่ยน SmartArt เนื้อหากราฟิก 

4. มีความรู้ในการแทรก แก้ไขแบบจำลอง 3 มิติ 

5. มีความรู้ในการแทรกคลิปเสียง วิดีโอ การสร้าง แทรกบันทึกหน้าจอ และการกำหนดค่าตัวเลือกการเล่นสื่อภาพกราฟิก 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการแทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt แบบจำลอง 3 มิติ และสื่อ   โดยนำโปรแกรมงานนำเสนอ มาใช้ในการจัดการสไลด์ และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

       -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ