หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แทรกข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และตั้งค่ารูปแบบ (Insert and Format Text, Shapes, and Images)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSP-RTTB-003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แทรกข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และตั้งค่ารูปแบบ (Insert and Format Text, Shapes, and Images)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถจัดรูปแบบข้อความในรูปแบบสไตล์ จัดรูปแบบข้อความในหลายคอลัมน์ สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ลิงก์ซูมส่วน ลิงก์การซูมสไลด์ รูปภาพ ปรับขนาด ครอบตัดรูปภาพ ใช้สไตล์ แทรกรูปร่าง เปลี่ยนรูปร่าง และใช้หมึกดิจิทัล เพิ่ม ปรับขนาด จัดรูปแบบ ใช้สไตล์ในตัวของรูปร่างและกล่องข้อความ เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในองค์ประกอบกราฟิกสำหรับช่วยการเข้าถึง แทรก จัดแนว จัดกลุ่ม และแสดงเครื่องมือการจัดตำแหน่งของรูปร่าง รูปภาพและกล่องข้อความ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30031

จัดรูปแบบข้อความ (Format text)

1. จัดรูปแบบข้อความในรูปแบบสไตล์ (Styles)  30031.01 212432
30031

จัดรูปแบบข้อความ (Format text)

2. จัดรูปแบบคอลัมน์ (Columns) รวมถึงการสร้างสัญลักษณ์ 30031.02 212433
30031

จัดรูปแบบข้อความ (Format text)

3. แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข (Bulleted and Numbered Lists) 30031.03 212434
30032

แทรกจุดเชื่อมโยง (Insert links)

1. แทรกไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlinks) 30032.01 212438
30032

แทรกจุดเชื่อมโยง (Insert links)

2. แทรกลิงก์ซูมส่วน (Section Zoom) 
30032.02 212439
30032

แทรกจุดเชื่อมโยง (Insert links)

3. แทรกลิงก์ซูมสไลด์ (Slide Zoom)
30032.03 212440
30033

แทรกและจัดรูปแบบภาพ (Insert and format images)

1. แทรกรูปภาพ (Insert images) 30033.01 212444
30033

แทรกและจัดรูปแบบภาพ (Insert and format images)

2. จัดรูปแบบภาพ (Format images)
30033.02 212445
30034

แทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก (Insert and format graphic elements)

1. ครอบตัดรูปภาพ (Crop Images)  30034.01 212446
30034

แทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก (Insert and format graphic elements)

2. ใช้สไตล์ (Styles) 30034.02 212447
30034

แทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก (Insert and format graphic elements)

3. จับภาพหน้าจอ (Screenshots) 30034.03 212448
30034

แทรกและจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก (Insert and format graphic elements)

4. การคลิปหน้าจอ (Screen Clippings)
30034.04 212449
30035

จัดลำดับและจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์ (Order and group objects on slides)

1. จัดแนว (Align)  30035.01 212450
30035

จัดลำดับและจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์ (Order and group objects on slides)

2. จัดกลุ่ม (Group) 30035.02 212451

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความในรูปแบบสไตล์ จัดรูปแบบข้อความแบบหลายคอลัมน์ และการสร้าง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข

2. มีความสามารถในการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ การลิงก์ซูมส่วน และลิงก์ซูมสไลด์

3. มีความสามารถในการแทรกรูปภาพ ปรับขนาด ครอบตัดรูปภาพ การใช้สไตล์ และรวมถึงการแทรกภาพหน้าจอและอัดคลิปหน้าจอ

4. มีความสามารถในการแทรกและเปลี่ยนรูปร่างได้ การใช้หมึกดิจิทัล การเพิ่ม การปรับขนาด การจัดรูปแบบ การใช้สไตล์ในตัวของรูปร่างและกล่องข้อความ

5. มีความสามารถในการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในองค์ประกอบกราฟิกสำหรับช่วยการเข้าถึง

6. มีความสามารถในการแทรก จัดแนว จัดกลุ่ม และแสดงเครื่องมือการจัดตำแหน่งของรูปร่าง รูปภาพและกล่องข้อความ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการจัดรูปแบบข้อความในรูปแบบสไตล์  จัดรูปแบบข้อความแบบหลายคอลัมน์ และการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข 

2. มีความรู้ในการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ การลิงก์ซูมส่วน และลิงก์ซูมสไลด์ลงในงานนำเสนอ

3. มีความรู้ในการแทรกรูปภาพ ปรับขนาด ครอบตัดรูปภาพ การใช้สไตล์ และรวมถึงการแทรกภาพหน้าจอและอัดคลิปหน้าจอ 

4. มีความรู้ในการเปลี่ยนรูปร่าง และการใช้หมึกดิจิทัล การเพิ่ม การปรับขนาด การจัดรูปแบบ การใช้สไตล์ในตัวของรูปร่าง 

5. มีความรู้ในการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในองค์ประกอบกราฟิกสำหรับช่วยการเข้าถึง หรือการค้นหาบนเว็บไซต์

6. มีความรู้ในการแทรก จัดแนว จัดกลุ่ม แสดงเครื่องมือการจัดตำแหน่งของรูปร่าง รูปภาพและกล่องข้อความ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการแทรก จัดรูปแบบข้อความ รูปร่าง และรูปภาพ  โดยนำโปรแกรมงานนำเสนอ มาใช้ในการจัดการสไลด์ และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ