หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการภาพนิ่ง (Manage Slides)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSP-YGTN-002

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการภาพนิ่ง (Manage Slides)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแทรกสไลด์จากเค้าร่างเอกสารจากโปรแกรมประมวลผลคำ แทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น แทรกสไลด์ เลือกเค้าโครงสไลด์ แก้ไขสไลด์ ซ่อน ยกเลิกการซ่อน แก้ไข แทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า สร้างส่วน แก้ไขลำดับ เปลี่ยนชื่อส่วนของสไลด์ได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30021

แทรกภาพนิ่ง (Insert slides)

1. นำเข้าเค้าร่างจากไฟล์เอกสาร (Import from Outlines)  30021.01 212420
30021

แทรกภาพนิ่ง (Insert slides)

2. แทรกภาพนิ่งจากอีกงานนำเสนออื่น (Insert Slides from Presentation)  30021.02 212421
30021

แทรกภาพนิ่ง (Insert slides)

3. แทรกภาพนิ่ง (Insert Slides) 30021.03 212422
30021

แทรกภาพนิ่ง (Insert slides)

4. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง (Slide Layout)  30021.04 212423
30021

แทรกภาพนิ่ง (Insert slides)

5. แทรกภาพนิ่งสรุปแบบซูม (Summary Zoom Slides) 30021.05 212424
30022

แก้ไขภาพนิ่ง (Modify slides)

1. ซ่อนและยกเลิกการซ่อนภาพนิ่ง (Hide and Unhide)  30022.01 212425
30022

แก้ไขภาพนิ่ง (Modify slides)

2. แก้ไขแต่ละภาพนิ่งพื้นหลัง (Backgrounds)  30022.02 212426
30022

แก้ไขภาพนิ่ง (Modify slides)

3. แทรกหัวกระดาษ และท้ายกระดาษของภาพนิ่ง (Headers and Footers)  30022.03 212427
30022

แก้ไขภาพนิ่ง (Modify slides)

4. แทรกหมายเลขหน้า (Page Number) 30022.04 212428
30023

จัดลำดับและจัดกลุ่มภาพนิ่ง (Order and group slides)

1. สร้างส่วน (Section)  30023.01 212429
30023

จัดลำดับและจัดกลุ่มภาพนิ่ง (Order and group slides)

2. แก้ไขลำดับภาพนิ่ง (Slide Order) 30023.02 212430
30023

จัดลำดับและจัดกลุ่มภาพนิ่ง (Order and group slides)

3. เปลี่ยนชื่อส่วน (Rename Section) 30023.03 212431

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการแทรกสไลด์จากเค้าร่างเอกสาร Word แทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น รวมถึงการแทรกสไลด์ การเลือกเค้าโครงสไลด์ และการแทรกสไลด์สรุป

2. มีความสามารถในการแก้ไขสไลด์ ในเรื่องการซ่อนและยกเลิกการซ่อน การแก้ไขแต่ละสไลด์ รวมถึงการแทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า

3. มีความสามารถในการสร้างส่วน แก้ไขลำดับสไลด์ เปลี่ยนชื่อส่วนของสไลด์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องการแทรกสไลด์จากเค้าร่างเอกสาร Word แทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น รวมถึงการแทรกสไลด์ การเลือกเค้าโครงสไลด์ และการแทรกสไลด์สรุป

2. มีความรู้ในการแก้ไขสไลด์ การซ่อน ยกเลิกการซ่อน การแก้ไขแต่ละสไลด์ รวมถึงการแทรกหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้าลงในสไลด์

3. มีความรู้ในการสร้างส่วน แก้ไขลำดับสไลด์ เปลี่ยนชื่อส่วนของสไลด์ลงได้งานนำเสนอ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการจัดการภาพนิ่ง (Slides)  โดยนำโปรแกรมงานนำเสนอ มาใช้ในการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ