หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการงานนำเสนอ (Manage Presentations)

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MSP-SYOK-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการงานนำเสนอ (Manage Presentations)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ต้นแบบบันทึกย่อ เปลี่ยนธีม แก้ไขเนื้อหาต้นแบบ เปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอและมุมมอง เปลี่ยนขนาดสไลด์ นำเสนองานนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกัน ตั้งค่าคุณสมบัติไฟล์พื้นฐาน ตั้งค่าการพิมพ์งานนำเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย กำหนดค่าตัวเลือกการนำเสนอสไลด์ ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง และการนำเสนอภาพนิ่งโดยใช้มุมมองผู้นำเสนอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30011

แก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ (Modify slide masters, handout masters, and note masters)

1.เปลี่ยนธีม (Theme) หรือพื้นหลังต้นแบบภาพนิ่ง (Background) 30011.01 212398
30011

แก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ (Modify slide masters, handout masters, and note masters)

2.แก้ไขเนื้อหาต้นแบบภาพนิ่ง สร้างและแก้ไขเค้าโครงภาพนิ่ง (Layout)  30011.02 212399
30011

แก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ (Modify slide masters, handout masters, and note masters)

3. แก้ไขต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย (Handout Master) 30011.03 212400
30011

แก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ (Modify slide masters, handout masters, and note masters)

4. แก้ไขต้นแบบบันทึกย่อ (Note Master) 30011.04 212401
30012

เปลี่ยนตัวเลือกงานนำเสนอและเปลี่ยนมุมมอง (Change presentation options and views)

1. เปลี่ยนขนาดภาพนิ่ง (Slide size) 
30012.01 212402
30012

เปลี่ยนตัวเลือกงานนำเสนอและเปลี่ยนมุมมอง (Change presentation options and views)

2. แสดงงานนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกัน (Slide Shows)  30012.02 212403
30012

เปลี่ยนตัวเลือกงานนำเสนอและเปลี่ยนมุมมอง (Change presentation options and views)

3. ตั้งค่าคุณสมบัติไฟล์พื้นฐาน (Properties) 30012.03 212404
30013

ตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ (Configure print settings for presentations)

1. พิมพ์งานนำเสนอทั้งหมด (Print All) หรือบางส่วน 
30013.01 212405
30013

ตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ (Configure print settings for presentations)

2. พิมพ์หน้าบันทึก (Print Notes Pages) 
30013.02 212406
30013

ตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ (Configure print settings for presentations)

3. พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย (Print Handouts)  30013.03 212407
30013

ตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ (Configure print settings for presentations)

4. ตั้งค่าการพิมพ์ในรูปแบบสีหรือขาวดำ 30013.04 212408
30014

ตั้งค่าและนำเสนอภาพนิ่ง (Configure and present slide shows)

1. สร้างนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง (Custom Slide Shows)  30014.01 212409
30014

ตั้งค่าและนำเสนอภาพนิ่ง (Configure and present slide shows)

2. กำหนดค่าตัวเลือกการนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show Options)  30014.02 212410
30014

ตั้งค่าและนำเสนอภาพนิ่ง (Configure and present slide shows)

3. ซ้อมเวลาการนำเสนอภาพนิ่ง (Rehearse Slide Show)  30014.03 212411
30014

ตั้งค่าและนำเสนอภาพนิ่ง (Configure and present slide shows)

4. ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง (Set Up Slide Show Recording Options)  30014.04 212412
30014

ตั้งค่าและนำเสนอภาพนิ่ง (Configure and present slide shows)

5. นำเสนอภาพนิ่งโดยใช้มุมมองผู้นำเสนอ (Slide Shows) 30014.05 212413
30015

จัดเตรียมงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน (Prepare presentations for collaboration)

1. ทำเครื่องหมายงานนำเสนอเป็นขั้นสุดท้าย (Mark Final)  30015.01 212414
30015

จัดเตรียมงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน (Prepare presentations for collaboration)

2. ปกป้องงานนำเสนอโดยใช้รหัสผ่าน (Encrypt with Password)  30015.02 212415
30015

จัดเตรียมงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน (Prepare presentations for collaboration)

3. ตรวจสอบปัญหาที่พบในงานนำเสนอ (Check for Issues)  30015.03 212416
30015

จัดเตรียมงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน (Prepare presentations for collaboration)

4. เพิ่มและจัดการความคิดเห็น (Comments)  30015.04 212417
30015

จัดเตรียมงานนำเสนอเพื่อการทำงานร่วมกัน (Prepare presentations for collaboration)

5. ส่งออกงานนำเสนอไปยังงานนำเสนอรูปแบบอื่น ๆ (Export Presentations)
30015.05 212418

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความสามารถในการแก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ 

2. มีความสามารถในการเปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอ 

3. มีความสามารถในการตั้งค่าการพิมพ์งานนำเสนอ

4. มีความสามารถในการกำหนดค่าตัวเลือกการนำเสนอสไลด์ 

5. มีความสามารถในการจัดเตรียมงานเสนอสำหรับการทำงานร่วมกัน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการแก้ไขต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ การเปลี่ยนธีม แก้ไขเนื้อหาต้นแบบ การสร้าง แก้ไขเค้าโครง

2. มีความรู้ในการเปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอ และมุมมอง รวมถึงการเปลี่ยนขนาดสไลด์ การแสดงงานนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกัน และการตั้งค่าคุณสมบัติไฟล์พื้นฐาน  

3. มีความรู้ในการตั้งค่าการพิมพ์งานนำเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน การพิมพ์หน้าบันทึก และการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

4. มีความรู้ในการกำหนดค่าตัวเลือกการนำเสนอสไลด์ ซ้อมเวลาการนำเสนอภาพนิ่ง ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง และการนำเสนอภาพนิ่งโดยใช้มุมมองผู้นำเสนอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

        N/A

(ง) วิธีการประเมิน

        สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจในการจัดการงานนำเสนอ  โดยนำโปรแกรมงานนำเสนอ มาใช้จัดการภาพนิ่ง (Slides) และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

        -

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สาธิตการปฏิบัติงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ