หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-1-064ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย รู้และนำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoC เบื้องต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          - นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group  1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                     6221 (Aquaculture workers)

                                     9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30301.01 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.1 ระบุหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30301.01.01 55904
30301.01 แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1.2 อธิบายรายละเอียดของหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 30301.01.02 55905
30301.02 ใช้ความรู้จากมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อการปฏิบัติงาน 2.1 อธิบายการใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการปฏิบัติงาน 30301.02.01 55906
30301.02 ใช้ความรู้จากมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อการปฏิบัติงาน 2.2 นำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน 30301.02.02 55907

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

                        1. มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทำงานประจำ                        2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน                        3 .มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                        4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย                        5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

                        1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

                        2. มีความรู้เรื่องการใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพี และการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตาม CoC เบื้องต้นและมาปฏิบัติตามได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)

2. การสอบปากเปล่า


 


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                   1. รู้ทฤษฎีข้อกำหนดและรายละเอียดของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และการจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานสากล ซีโอซี เบื้องต้น   และมาปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน                   2. อธิบายรายละเอียดของหลักเกณฑ์สำคัญของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) และมาตรฐานสากล ซีโอซี และเข้าใจถึงผลดีในเชิงการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเมื่อปฏิบัติตาม                   3. สามารถอธิบายการใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น และมาตรฐานสากล ซีโอซี เพื่อการปฏิบัติงาน                   4. สามารถใช้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ดี (จีเอพี) เบื้องต้น และมาตรฐานสากล ซีโอซีเพื่อการปฏิบัติงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด                      1. รู้ทฤษฎีข้อกำหนดและรายละเอียดของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี (จีเอพี) และการจัดการการเลี้ยงกุ้งทะเลให้ได้มาตรฐานสากล ซีโอซี เบื้องต้น และมาปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน                         1.1 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลและมาตรฐานสากลซีโอซี คือ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)          2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า

          3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ