หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-1-066ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถจัดเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลและตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          - นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group   1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                        6221 (Aquaculture workers)

                                        9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30303.01 จัดเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 1.1 ระบุขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี 30303.01.01 55915
30303.01 จัดเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 1.2 ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ 30303.01.02 55916
30303.01 จัดเตรียมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 1.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี สำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 30303.01.03 55917
30303.02 ตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.1 บันทึกการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 30303.02.01 55918
30303.02 ตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.2 ระบุวิธีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 30303.02.02 55919
30303.02 ตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.3 ระบุวิธีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ 30303.02.03 55920

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

               1. มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทำงานประจำ

                2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน                3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย

                5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

                 1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

                 2. มีความรู้ด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                   1. ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ให้สะอาดและปราศจากเชื้อก่อโรค

                   2. สามารถประเมินข้อมูลการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบันทึกการใช้งาน

                   3. สามารถประเมินข้อมูลการบำรุงรักษาหลังจากการตรวจสอบ(ข) คำอธิบายรายละเอียด                   1. ระบุขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมี

                         1.1 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ แห อวน ยอ เครื่องให้อากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ และสารเคมีฆ่าเชื้อ ได้แก่ คลอรีน กากชา โพวิโดนไอโอดีน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบแบบข้อเขียน (อัตนัย)          2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า

         
3. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ