หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-1-067ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถกำจัดสัตว์พาหะและลดปริมาณเชื้อโรคก่อนการเลี้ยงกุ้งทะเล และปรับสภาพดิน 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          - นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group  1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                       6221 (Aquaculture workers)

                                       9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30304.01 กำจัดสัตว์พาหะและลดปริมาณเชื้อโรคก่อนการเลี้ยงกุ้งทะเล 1.1 ระบุขั้นตอนกำจัดสัตว์พาหะด้วยวิธีธรรมชาติ 30304.01.01 55921
30304.01 กำจัดสัตว์พาหะและลดปริมาณเชื้อโรคก่อนการเลี้ยงกุ้งทะเล 1.2 ระบุขั้นตอนตากบ่อ 30304.01.02 55922
30304.02 ปรับสภาพดินและน้ำ 2.1 ระบุขั้นตอนการพลิกหน้าดิน 30304.02.01 55923
30304.02 ปรับสภาพดินและน้ำ 2.2 กำหนดปริมาณการใช้ปูนขาว 30304.02.02 55924

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

                1. มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทำงานประจำ                2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน                3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย         

                5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

                1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

                2. มีความรู้เรื่องการกำจัดสัตว์พาหะและลดปริมาณเชื้อโรคก่อนการเลี้ยงกุ้งทะเล

                3. มีความรู้เรื่องการปรับสภาพดิน และน้ำ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                    หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ทื่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า

3. การสอบปฏิบัติการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ               1. สามารถกำหนดชนิดและปริมาณของสารชีวภาพที่กำจัดสัตว์พาหะในบ่อเลี้ยงก่อนการเลี้ยงกุ้งทะเล

               2. กำหนดระยะเวลาของตากบ่อให้เพียงพอต่อการลดปริมาณเชื้อโรคภายในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลก่อนและหลังการเลี้ยงกุ้งทะเล

               3. รู้วิธีการพลิกหน้าดิน เพื่อปรับสภาพและคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งทะเลครั้งต่อไป

               4. สามารถกำหนดปริมาณและวิธีการโรยปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง ของดิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งบ่อทั้งก่อนและหลังเลี้ยงกุ้งทะเล(ข) คำอธิบายรายละเอียด               ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)          2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า

          3. แบบประเมินการปฏิบัติการ

          4. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ