หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงเลี้ยงให้อัตราการรอดสูง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-1-073ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงเลี้ยงให้อัตราการรอดสูง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย สามารถควบคุมความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลให้ใกล้เคียงกับโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล และปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) อย่างถูกหลักวิชาการได้ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          - นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group 1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                    6221 (Aquaculture workers)

                                    9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30310.01 ปรับความเค็มของน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้งทะเลลงเลี้ยง 1.1 ระบุความเค็มน้ำที่ต้องการกับโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 30310.01.01 55952
30310.01 ปรับความเค็มของน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้งทะเลลงเลี้ยง 1.2 ตรวจสอบและปรับความเค็มน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลให้ใกล้เคียงกับโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 30310.01.02 55953
30310.02 ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงบ่อเลี้ยงอย่างถูกหลักวิชาการ 2.1 ระบุวิธีการตรวจสอบการรอดตายและความแข็งแรงของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ก่อนปล่อย 30310.02.01 55954
30310.02 ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงบ่อเลี้ยงอย่างถูกหลักวิชาการ 2.2 ปรับอุณหภูมิและความเค็มน้ำของถุงหรือถังลำเลียงลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ให้ใกล้เคียงกับน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 30310.02.02 55955
30310.02 ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงบ่อเลี้ยงอย่างถูกหลักวิชาการ 2.3 ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล 30310.02.03 55956

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

                    1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรและเอกลักษณ์ของชาติ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

             1. มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทำงานประจำ             2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

             3. มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

             4. มีทักษะเรื่องความปลอดภัย             5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

             1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำนวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

             2. ควบคุมความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลให้ใกล้เคียงกับโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

             3. ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) อย่างถูกหลักวิชาการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล (ถ้ามี)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน               หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า3. การสอบปฏิบัติการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                   1. แจ้งความเค็มน้ำที่ต้องการให้โรงอนุบาลลูกกุ้งทะเลปรับความเค็มน้ำให้ใกล้เคียงกับความเค็มน้ำที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องการปล่อย

                   2. ตรวจสอบและปรับความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งให้ค่าคงที่กับค่าความเค็มที่ระบุไปยังโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล

                   3. นำลูกกุ้งใส่ในภาชนะทดสอบ วนน้ำ เพื่อทดสอบการว่ายน้ำของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)  และทดสอบความเครียด (Stress Test) และประเมินอัตราการรอดตายรวมถึงนำลูกกุ้งลงปล่อยในกระชังเพื่อตรวจสอบคุณภาพ คำนวณจากกุ้งที่รอดตายทั้งหมดต่อจำนวนกุ้งทะเลทั้งหมด

                   4. รู้และเข้าใจระยะเวลาในการปรับอุณหภูมิและคุณภาพน้ำ โดยกำหนดปริมาตรน้ำจากบ่อเลี้ยง เพื่อมาปรับสภาพลูกกุ้งทะเลในถุงหรือถังลำเลียง

                   5. ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ที่ได้ปรับสภาพแล้วลงในบ่อเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสมตามเป้าหมายการผลิตที่กำหนดไว้ และสังเกตพฤติกรรมลูกกุ้งขณะปล่อยออกจากถุง(ข) คำอธิบายรายละเอียด                   1. นำลูกกุ้งใส่ในภาชนะทดสอบ วนน้ำ เพื่อทดสอบการว่ายน้ำของลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL)  และทดสอบความเครียด (Stress Test) และประเมินอัตราการรอดตายรวมถึงนำลูกกุ้งลงปล่อยในกระชังเพื่อตรวจสอบคุณภาพ คำนวณจากกุ้งที่รอดตายทั้งหมดต่อจำนวนกุ้งทะเลทั้งหมด                         1.1 วิธี Stress Test หมายถึง การทดสอบลูกกุ้งทะเลโดยทำให้ลูกกุ้งทะเลเกิดความเครียดและนับจำนวนลูกกุ้งทะเลที่ตายและผิดปกติ                         1.2 ลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (Post Larva, PL) หรือที่เรียกว่า กุ้งพี  หมายถึง   ลูกกุ้งที่พัฒนามาจากลูกกุ้งทะเลระยะนอเพลียส ซูเอีย และไมซิส จนพัฒนาเป็นลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์            


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)          2. แบบประเมินการสอบปากเปล่า          3. แบบทประเมินการสอบปฏิบัติการ

          4. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ