หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้อาหารกุ้งทะเลระหว่างการเลี้ยง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AQA-1-075ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้อาหารกุ้งทะเลระหว่างการเลี้ยง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพผู้เลี้ยงกุ้งทะเล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย เลือกวิธีการให้อาหารกุ้งทะเลอย่างเหมาะสม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล          - ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          - นักศึกษาในสาขาวิชาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          ISCO 08 Unit Group    1312 (Aquaculture and fisheries production managers)

                                       6221 (Aquaculture workers)

                                       9216 (Fishery and aquaculture labourers)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
30402.01 ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีการหว่านอาหารด้วยมือ 1.1 เลือกวัสดุที่ใช้ในการหว่านอาหารด้วยมือ 30402.01.01 55963
30402.01 ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีการหว่านอาหารด้วยมือ 1.2 ให้อาหารเลี้ยงกุ้งทะเลโดยหว่านอาหารด้วยมือ 30402.01.02 55964
30402.02 ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 2.1 ระบุตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 30402.02.01 55965
30402.02 ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 2.2 ใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 30402.02.02 55966
30402.02 ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 2.3 ทำความสะอาดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 30402.02.03 55967

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ          2. สำรวจสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

          3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจีเอพีและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรฐาน CoC และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

          4. จัดเตรียมใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งทะเล

          5. เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

          6. เตรียมน้ำในบ่อพักน้ำ

          7. ปล่อยลูกกุ้งทะเลระยะโพสลาวาร์ (PL) ลงเลี้ยงให้อัตราการรอดสูง

          8. ประเมินการเจริญเติบโตของกุ้งทะเล

          9. ให้อาหารกุ้งทะเลระหว่างการเลี้ยงอย่างถูกวิธี

          10. จัดการของเสียที่พื้นบ่อระหว่างเลี้ยง

          11. จัดการกุ้งทะเลที่พบเชื้อก่อโรคและกุ้งป่วย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

              1. มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน              2. มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

              3. มีทักษะด้านความปลอดภัย

              4. มีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน

              5. มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              6. ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีการหว่านอาหารด้วยมือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

              1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ              2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง               3. มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ              4. ให้อาหารกุ้งทะเลโดยวิธีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1.บันทึกการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล2. แฟ้มสะสมงานด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบอบรมใบผ่านงาน (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน                หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน1. การทดสอบแบบข้อเขียน (ปรนัย)2. การสอบปากเปล่า      3. การสอบปฏิบัติการ


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงา และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ                     1. รู้วิธีการให้อาหารกุ้งทะเล โดยการสาดด้วยมือทั่วบ่อกุ้ง เพื่อให้กุ้งทะเลได้รับอาหารอย่างทั่วถึง                     2. ปฏิบัติหว่านอาหารให้กุ้งทะเลโดยการให้ด้วยมือเพื่อให้กุ้งทะเลได้รับอาหารอย่างทั่วถึง                     3. เลือกตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่เหมาะสม (เช่น ไม่อยู่ชิดขอบบ่อเกินไป) สามารถใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ และสามารถควบคุมการปล่อยอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมทั้งความถี่และปริมาณที่ให้ เพื่อให้กุ้งทะเลได้รับอาหารอย่างทั่วถึง                       4. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเพื่อให้กุ้งได้รับอาหารอย่างทั่วถึง                     5. ทำความสะอาดหัวจ่ายของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้มีความสะอาดอยู่เสมอ(ข) คำอธิบายรายละเอียด                     1. รู้วิธีการให้อาหารกุ้งทะเล โดยการสาดด้วยมือทั่วบ่อกุ้ง เพื่อให้กุ้งทะเลได้รับอาหารอย่างทั่วถึง                          1.1 อุปกรณ์ ได้แก่ ภาชนะใส่อาหารและให้อาหาร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. แบบทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)          2. การสอบปากเปล่า                3. แบบทประเมินการสอบปฏิบัติการ

          4. เอกสารประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงานและเอกสารผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลยินดีต้อนรับ