หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ความรู้ในการออกภาคสนามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-EXVT-270A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความรู้ในการออกภาคสนามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

-6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ที่มุ่งหวังได้ค้นพบตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือเป็นในสิ่งที่เขาต้องการฝึกความมั่นคงในอารมณ์ และการกระทำ จากการตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและการวางแผนสม่ำเสมอประเมินเพื่อวัดผลงานจากผลของงานในเวลาที่กำหนด ทบทวนและปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าโดย การติดตาม เพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
-

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เป็นมาตราที่กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักขาย ผู้จำหน่ายอิสระ ที่ว่าด้วยเรื่องการนำเสนอการขายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงได้กำหนดไว้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499พระราชกำหนดการผู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา  341 มาตรา 342 มาตรา 343  มาตรา 344  พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2557 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
202221

ทำการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ที่มุ่งหวังได้ค้นพบตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือเป็นในสิ่งที่เขาต้องการ 

1 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้มุ่งหวังที่เกิดขึ้นจากการค้นหาและพัฒนาคน 

202221.01 204224
202221

ทำการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ที่มุ่งหวังได้ค้นพบตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หรือเป็นในสิ่งที่เขาต้องการ 

2.นำเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มุ่งหวังที่ได้ค้นพบตนเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

202221.02 204225
202222

ฝึกความมั่นคงในอารมณ์ และการกระทำ จากการตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและการวางแผนสม่ำเสมอ

1. รักษาบุคลากรผู้มุ่งหวังรายใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วและค้นพบตนเองแล้วให้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

202222.01 204226
202222

ฝึกความมั่นคงในอารมณ์ และการกระทำ จากการตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและการวางแผนสม่ำเสมอ

2.ทำให้ผู้ร่วมธุรกิจรายใหม่มุ่งทำงานตามเป้าหมายต่อไปโดยมีแผนงานที่ชัดเจน 

202222.02 204227
202223

ทำการประเมินเพื่อวัดผลงานจากผลของงานในเวลาที่กำหนด นำมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

1.ประเมินผลการทำงานของผู้ร่วมธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

202223.01 204228
202223

ทำการประเมินเพื่อวัดผลงานจากผลของงานในเวลาที่กำหนด นำมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

2 ให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

202223.02 204229
202224

สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าโดย การติดตาม เพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ

1. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และติดตามผู้ร่วมธุรกิจรายใหม่ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

202224.01 204230
202224

สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าโดย การติดตาม เพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ

2. ติดตามการทำงานของผู้ร่วมธุรกิจเพื่อให้ทำความเข้าใจและตรวจสอบการทำงาน 

202224.02 204231

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เรื่อง 7 Roles มีการติดตามและมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

       

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล  

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 ความรู้ด้านวิธีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ผู้มุ่งหวัง มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำงานได้สำเร็จ มีการประเมินผลงาน 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        

      N/A   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     

      เอกสารการผ่านการอบรมจากผู้ประกอบการ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      N/A

(ง)  วิธีการประเมิน

     1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

     2. การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ  

     N/A 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     ผู้ที่มุ่งหวังได้เปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มทำงานมุ่งไปสู่ความสำเร็จ หรือเป็นในสิ่งที่เขาต้องการฝึกความมั่นคงในอารมณ์ และการกระทำ จากการตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและการวางแผนสม่ำเสมอ

ประเมินเพื่อวัดผลงานจากผลของงานในเวลาที่กำหนด ทบทวนและปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าโดย การติดตาม เพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสัมภาษณ์

รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน    

 ยินดีต้อนรับ