หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Soft Skill การบริหารคน การใช้บุคคล

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-QENL-268A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Soft Skill การบริหารคน การใช้บุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

-6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
การใช้ประโยชน์จากคน การบริหารคนโดยการวิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบอาทิเช่น สอนเรื่องการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคล สื่อสารเพื่อให้เกิดทางเลือก การเปรียบเทียบและการเติมเต็ม อาทิเช่น-สอนแนวทางเพื่อให้แนวทางการตัดสินใจ-สอนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กร 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จำหน่ายอิสระ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
เช่น พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เป็นมาตราที่กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักขาย ผู้จำหน่ายอิสระ ที่ว่าด้วยเรื่องการนำเสนอการขายให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงได้กำหนดไว้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499พระราชกำหนดการผู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา  341 มาตรา 342 มาตรา 343  มาตรา 344  พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2557 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
202121

ปฎิบัติตามวิธีการวิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบอาทิเช่น สอนเรื่องการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคล

1. วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการของแต่ละคน 

202121.01 204216
202121

ปฎิบัติตามวิธีการวิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบอาทิเช่น สอนเรื่องการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคล

2. สรุปผลการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม 

202121.02 204217
202122

เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้วยการสื่อสารโดยใช้หลักการเปรียบเทียบและการเติมเต็ม  สอนเรื่องการตั้งเป้าหมายให้กับองค์การ สอนเรื่องการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร  

1. สอนแนวทางการตัดสินใจให้แก่ลูกค้า ในการทำธุรกิจ

202122.01 204218
202122

เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้วยการสื่อสารโดยใช้หลักการเปรียบเทียบและการเติมเต็ม  สอนเรื่องการตั้งเป้าหมายให้กับองค์การ สอนเรื่องการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร  

 2. สอนแนวทางในการเพิ่มสัมพันธ์ภาพกับองค์การ เพื่อให้เข้าใจองค์การมากยิ่งขึ้น

202122.02 204219

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการเชิญการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มุ่งหวังรายใหม่ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบ

ทักษะการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคล 

ทักษะการสอนแนวทางเพื่อให้แนวทางการตัดสินใจ

ทักษะการสอนการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ที่เกี่ยวข้ององค์การ การวิเคราะห์บุคคล การค้นหาความต้องการของบุคคล หาคนเพื่อพัฒนาคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    เอกสารแสดงการเป็นสมาชิกธุรกิจขายตรง  

    หลักฐานการเข้ารับการอบรมโดยวิทยากรขายตรง  

    หลักฐานการอบรมด้านกฎหมาย 

    หลักฐานการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร   

(ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    N/A

(ค)คำแนะนำในการประเมิน

    N/A

(ง) วิธีการประเมิน

     1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

     2. การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำ 

    N/A

(ง) คำอธิบายรายละเอียด

    วิเคราะห์ลูกค้าโดยการตั้งคำถามเพื่อคำตอบอาทิเช่น สอนเรื่องการค้นหาความต้องการ ค้นหาความชอบของบุคคลสื่อสารเพื่อให้เกิดทางเลือก การเปรียบเทียบและการเติมเต็ม อาทิเช่นสอนแนวทางเพื่อให้แนวทางการตัดสินใจสอนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กร 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสัมภาษณ์

รายละเอียดดูได้จากคู่มือประเมิน    ยินดีต้อนรับ