หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพื่อเกิดการขยายองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มุ่งหวังรายใหม่

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-FLPT-264A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพื่อเกิดการขยายองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มุ่งหวังรายใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

-6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งมุ่งหวังรายใหม่ อาทิเช่น การออกบูธสินค้า, จัดงานอีเว้นท์, การจัดงานสัมมนา, การจัด Expo, ฝึกอบรม, ทำหลักสูตรการค้นหา (Coaching),การทำ OPP Orientation Product and Process) กำหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูลจากฐานลูกค้าเก่า อาทิเช่น การ share information จากสมาชิก หรือดาวน์ไลน์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้จำหน่ายอิสระ  

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
เช่น พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ เป็นมาตรา ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักขาย ผู้จำหน่ายอิสระ ที่ว่าด้วยเรื่องการนำเสนอการขาย ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงได้กำหนดไว้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499พระราชกำหนดการผู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา  341 มาตรา 342 มาตรา 343  มาตรา 344  พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2557 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
201121

จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งหวังรายใหม่ อาทิเช่น การออกบูธสินค้า, จัดงานอีเว้นท์, การจัดงานสัมมนา, การจัด Expo, ฝึกอบรม, ทำหลักสูตรการค้นหา (Coaching),การทำ OPP Orientation Product and Process)

1. จัดงานออกบูธแสดงสินค้า จัดงานอีเว้นท์ งาน Expo เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์การ และรูปแบบทางธุรกิจขององค์การ

201121.01 204200
201121

จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งหวังรายใหม่ อาทิเช่น การออกบูธสินค้า, จัดงานอีเว้นท์, การจัดงานสัมมนา, การจัด Expo, ฝึกอบรม, ทำหลักสูตรการค้นหา (Coaching),การทำ OPP Orientation Product and Process)

2.จัดสัมมนา ฝึกอบรม ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่ผู้มุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น

201121.02 204201
201122

กำหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูลจากฐานลูกค้าเก่า อาทิเช่น การ share information จากสมาชิก หรือดาวน์ไลน์

1. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายอิสระเพื่อแพร่กระจายขยายความรู้ระหว่างสมาชิกให้เพิ่มขึ้น

201122.01 204202
201122

กำหนดให้มีการแบ่งปันข้อมูลจากฐานลูกค้าเก่า อาทิเช่น การ share information จากสมาชิก หรือดาวน์ไลน์

2. จัดทำข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจำหน่ายอิสระแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างสมาชิก

201122.02 204203

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียน การขออนุญาต จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของธุรกิจขายตรง

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าระบบขายตรง ความรู้ที่ผู้จำหน่ายตรงจะต้องทราบ

ความรู้เกี่ยวกับการอบรม เช่น การโค้ช

ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช

ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับการจัดอีเว้นท์

ความรู้ในการจัดกิจกรรม OPP Orientation Product Process การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้มุ่งหวังได้ทราบรายละเอียดและมีแรงจูงใจ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    เอกสารการจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดงาน Expo

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    N/A

(ง)  วิธีการประเมิน

    1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

    2. การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ก.คำแนะนำ

   N/A

ข.คำอธิบายรายละเอียด

    จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มุ่งมุ่งหวังรายใหม่ อาทิเช่น การออกบูธสินค้า, จัดงานอีเว้นท์, การจัดงานสัมมนา, การจัด Expo, ฝึกอบรม, ทำหลักสูตรการค้นหา (Coaching),การทำ OPP Orientation Product and Process) และจัดทำให้ผู้ร่วมธุรกิจทั้งหมดได้รู้จักกัน การแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ..แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ  เรียนรู้..เคล็ดลับความสำเร็จ จากผู้ที่เคยประสบความสำเร็จ..ว่าเขาทำกันยังไง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสัมภาษณ์

 

 ยินดีต้อนรับ