หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-357ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.001.01 : เปิดไฟล์เอกสาร
5.01.001.02 : เข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
5.01.001.03 : เรียกดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์
5.01.001.04 : ปิดไฟล์และปิดอุปกรณ์

ยินดีต้อนรับ