หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-456ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.16.233.01 : สร้างบรรยากาศความสัมพันธ์อันดี
5.16.233.02 : นำขั้นตอนที่มีแบบแผนมาใช้

ยินดีต้อนรับ