หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-419ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.243.01 : ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.09.243.02 : จัดการขยะ
5.09.243.03 : ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
5.09.243.04 : สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
5.09.243.05 : ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ