หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-417ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.232.01 : กระตุ้นให้เคารพถึงความหลากหลายในที่ทำงาน
5.09.232.02 : ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์
5.09.232.03 : แก้ปัญหาที่เกิดจากประเด็นความหลากหลายได้

ยินดีต้อนรับ