หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-416ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.108.01 : จัดทำตารางเวลาการทำงานของพนักงาน
5.09.108.02 : นำเสนอและสื่อสารตารางการทำงาน
5.09.108.03 : บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน
5.09.108.04 : ประเมินผลการจัดทำตารางการทำงาน

ยินดีต้อนรับ