หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-414ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.106.01 : อธิบายหลักการพื้นฐานของการสนับสนุนวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
5.09.106.02 : สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้การสนับสนุนกับเพื่อนร่วมงาน
5.09.106.03 : ให้การสนับสนุน/การเรียนรู้อย่างมีโครงสร้างแก่เพื่อนร่วมงาน
5.09.106.04 : ให้การสนับสนุน/การเรียนรู้อย่างไม่มีโครงสร้างแก่เพื่อนร่วมงาน

ยินดีต้อนรับ