หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-406ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.239.01 : เตรียมการสอนงาน
5.08.239.02 : สอนงานพนักงาน
5.08.239.03 : ควบคุมและทบทวนงบประมาณ

ยินดีต้อนรับ