หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมและจัดการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-403ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เตรียมและจัดการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.097.01 : ตรวจสอบความต้องการฝึกอบรม
5.08.097.02 : เตรียมแผนการฝึกอบรม
5.08.097.03 : จัดฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ