หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-402ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.096.01 : วางแผนชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
5.08.096.02 : ดำเนินการตามชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
5.08.096.03 : ทบทวนแผนการดำเนินงานตามชุดของกิจกรรมการฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ