หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลระบบการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-399ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.093.01 : เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมิน
5.08.093.02 : ให้การสนับสนุนผู้ประเมินขององค์กร
5.08.093.03 : จัดการเก็บบันทึกการประเมิน
5.08.093.04 : ควบคุมกระบวนการประกันคุณภาพ
5.08.093.05 : รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการประเมินการฝึกอบรมและการดำเนินงานขององค์กร

ยินดีต้อนรับ