หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-385ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.082.01 : วางแผนและเตรียมการประชุม
5.06.082.02 : ดำเนินการประชุม
5.06.082.03 : สรุปและติดตามผลการประชุม

ยินดีต้อนรับ