หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-369ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.05.014.01 : ระบุและวิเคราะห์คำร้องเรียน
5.05.014.02 : การตอบสนองต่อคำร้องเรียน
5.05.014.03 : ตรวจสอบและหาข้อตกลงที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมในการแก้ปัญหาคำร้องเรียน
5.05.014.04 : อ้างอิงถึงส่วนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาคำร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ