หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เป็นผู้นำและบริหารคน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-455ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เป็นผู้นำและบริหารคน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.16.099.01 : เป็นแบบอย่างที่ดีของพฤติกรรมและการดำเนินงานตามมาตรฐาน
5.16.099.02 : พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกัน เป็นทีม
5.16.099.03 : จัดการประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีมงาน

ยินดีต้อนรับ