หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-428ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.10.116.01 : ระบุวัตถุประสงค์ของข้อมูลหรือสื่อที่อ่าน
5.10.116.02 : ประยุกต์กลยุทธ์การอ่านเพื่อจับใจความ
5.10.116.03 : ประยุกต์กลยุทธ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ยินดีต้อนรับ