หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-422ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.10.110.01 : ตอบสนองอย่างสุภาพต่อชุดคำสั่งทางวาจา
5.10.110.02 : ตอบสนองต่อชุดคำสั่งแบบลายลักษณ์อักษรอย่างง่าย
5.10.110.03 : แสดงความสงสัยที่มีต่อการทำตามคำสั่งให้สำเร็จ
5.10.110.04 : ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ

ยินดีต้อนรับ