หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-391ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.240.01 : ออกแบบรายงานรูปแบบต่าง ๆ
5.06.240.02 : จัดทำรายงานรูปแบบต่าง ๆ
5.06.240.03 : นำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ

ยินดีต้อนรับ