หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-389ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.086.01 : พัฒนานโยบายการดำเนินงาน
5.06.086.02 : บริหารและตรวจสอบนโยบายการดำเนินงาน
5.06.086.03 : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ยินดีต้อนรับ