หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-361ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.007.01 : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
5.01.007.02 : ดำเนินการและตรวจสอบขั้นตอนในการควบคุมอันตรายและความเสี่ยง
5.01.007.03 : ดำเนินการและควบคุมการอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย
5.01.007.04 : ดูแลการบันทึกข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ