หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-366ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.016.01 : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.01.016.02 : สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
5.01.016.03 : การทำงานเป็นทีม

ยินดีต้อนรับ