หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-421ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.10.109.01 : ร่วมสนทนาในหัวข้อที่คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน
5.10.109.02 : ตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำร้องขอที่ง่ายๆ
5.10.109.03 : ทำการยื่นคำร้องแบบง่ายๆ
5.10.109.04 : อธิบายขั้นตอนที่ทำประจำ
5.10.109.05 : แสดงความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบ
5.10.109.06 : ระบุรูปแบบที่แตกต่างกันในการแสดงออกด้วยภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับ