หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-382ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.078.01 : ดูแลระบบสารสนเทศ
5.06.078.02 : ดึงไฟล์เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล
5.06.078.03 : ดูแลรักษาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูล

ยินดีต้อนรับ