หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-2-367ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.017.01 : สามารถสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย
5.01.017.02 : รับมือกับปัญหาการเข้าใจผิดที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับ