หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปั้นดอกพุดตานนูนสูง

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-AIDX-395B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปั้นดอกพุดตานนูนสูง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างปั้นแบบศิลปะไทย TSCO 2452.69 ช่างปั้น ช่างหล่อหุ่นและลาย,  ISCO 7319 : ช่างงานหัตถกรรม (กรรมวิธีแบบดั้งเดิม)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลผู้มีสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้และทักษะในการปั้นลายดอกพุดตานนูนสูง สามารถอธิบายลักษณะของดอกพุดตานนูนสูง และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานปั้นลายดอกพุดตานนูนสูง ในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ เขียนแบบลายดอกพุดตานสำหรับงานปั้นนูนสูง ขึ้นรูปกลีบลายดอกพุดตาน และประกอบชิ้นส่วนของลายดอกพุดตาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ช่างปั้นแบบศิลปะไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
012221

เขียนแบบลายดอกพุดตานสำหรับงานปั้นนูนสูง

1.1 ระบุลักษณะลายดอกพุดตานบนพื้นที่งานปั้น

012221.01 201057
012221

เขียนแบบลายดอกพุดตานสำหรับงานปั้นนูนสูง

1.2 เขียนแบบลายดอกพุดตาน แบ่งกลีบดอกในผังวงกลมและแรเงาแสดงมิติสำหรับงานปั้นนูนสูงด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามขนาดที่กำหนด

012221.02 201058
012222

ขึ้นรูปกลีบลายดอกพุดตาน

2.1 ปั้นลายดอกพุดตานจากแบบร่าง ซึ่งกำหนดให้มีการสอดไส้กลีบดอก 3 ระดับ ในรูปวงกลมบนพื้นที่งานปั้น

012222.01 201059
012222

ขึ้นรูปกลีบลายดอกพุดตาน

2.2 ปั้นกลีบดอกบานระดับที่ 1 ปั้นกลีบดอกตูมระดับที่ 2 และปั้นไส้ลายรูปวงกลม ใช้อุปกรณ์ปั้นที่มีขนาดเหมาะสม ขูดผิวดินให้เกิดลวดลายของกลีบดอก

012222.02 201060
012223

ประกอบชิ้นส่วนของลายดอกพุดตาน

3.1 เตรียมดินสำหรับประกอบชิ้นส่วนงานปั้นลายดอกพุดตานในรูปวงกลม

012223.01 201061
012223

ประกอบชิ้นส่วนของลายดอกพุดตาน

3.2 นำกลีบบานระดับที่ 1 วางบนพื้นที่เตรียมไว้ นำกลีบดอกตูมระดับที่ 2 วางซ้อนทับ โดยใช้อุปกรณ์ปั้นตกแต่งให้เรียบร้อย นำไส้ลายรูปวงกลมประกอบไว้กึ่งกลาง ใช้อุปกรณ์ปั้นบากไส้ลายให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

012223.02 201062

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความเข้าใจในลักษณะงานปั้นนูนสูง

2. ความเข้าใจในลายดอกพุดตานและมิติทางประติมากรรม


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบเพื่องานปั้น

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานปั้นให้ตรงตามแบบร่าง การเขียนแบบสำหรับงานปั้น การขึ้นรูป ตลอดจนตรวจสอบความงามให้ตรงตามหลักการของงานปั้นที่มีมิติที่งดงาม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานปั้นนูนสูง

2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สำหรับงานปั้น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

ปฏิบัติงานปั้นลายดอกพุดตานนูนสูงตามขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่ เขียนแบบลายดอกพุดตานเพื่องานปั้นนูนสูง ขึ้นรูปงานปั้นดอกพุดตาน และประกอบกลีบดอกจนเป็นผลงานปั้นลายดอกพุดตานที่สมบูรณ์             

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ระบุหรืออธิบายรูปลักษณะของแบบร่างลายดอกพุดตานที่เหมาะสมกับงานปั้น

2. ระบุหรืออธิบายการกำหนดสัดส่วนลายดอกพุดตานบนพื้นที่งานปั้น การวางแผนการทำงานในการประกอบชิ้นส่วนงานปั้นดอกพุดตานนูนสูงและสามารถแก้ไขปัญหาหากพบข้อผิดพลาดจากการกำหนดสัดส่วนได้

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานปั้นลายดอกพุดตานนูนสูง

2. ความสมบูรณ์ของผลงานในการปฏิบัติดอกพุดตานนูนสูงที่มีความถูกต้องตามแบบอย่างลวดลายไทยและแสดงมิติและความงามตามแบบอย่างงานปะเนนูนสูง

    (ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้

2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากแบบทดสอบการปฏิบัติงาน 

3. การประเมินผลโดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานปั้นนูนสูงและลายดอกพุดตาน

2. สามารถดำเนินการร่างแบบลายดอกพุดตานเพื่องานปั้นด้วยตนเองครบทุกขั้นตอน

3. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นลายดอกพุดตานนูนสูงได้อย่างเหมาะสม

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

    ลายปั้นนูนสูง คืองานปั้นที่สูงขึ้นจากพื้นในลักษณะที่เกินครึ่งของผลงานจริง (หากเป็นงานปั้นลอยตัว) งานปั้นนูนสูงยังคงเป็นผลงานที่มองได้ด้านหน้าและด้านข้างเพราะมีระนาบพื้นรองรับไว้

    ลายดอกพุดตาน คือลายดอกไม้ที่เขียนเลียนแบบดอกพุดตาน มีลายทั้งแบบดอกตูมและบาน

    ช่องไฟในงานศิลปะ คือความสำคัญของการแสดงสัดส่วนความงาม ช่องไฟจึงเป็นจังหวะที่ทำให้ลวดลายมีความเหมาะสมสัมพันธ์กันไปตลอดทั้งผืนภาพ ช่องไฟในงานศิลปะเกิดจากการกำหนดโครงสร้างขององค์ประกอบ แล้วจึงมีช่องเว้นระยะเพื่อให้ลวดลายไม่พันกันจนมองไม่ออก ในงานปั้น ช่องไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก มิติที่เกิดจากการมองนั้นจะต้องมีการเว้นระยะ ทั้งการเว้นระยะของลวดลาย และการเว้นระยะของรูปทรง ดังจะพบว่า แม้แต่ลายที่มีลักษณะซ้ำกันยังมีช่องไฟที่แสดงลักษณะเฉพาะของลวดลายไว้

    การกำหนดพื้นที่ในงานปั้น ในการประกอบร่างของลวดลาย สำหรับการปฏิบัติงานที่อาจจะมีลักษณะของการทำชิ้นส่วนซ้ำ ๆ มาเพื่อนำมาประกอบใหม่นั้น การกำหนดสัดส่วนและพื้นที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกัน มิให้เกิดช่องว่างที่หาลวดลายที่เหมาะสมมาประดับไม่ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 การสอบปฏิบัติ

18.2 การสอบสัมภาษณ์

18.3 รายละเอียดกระบวนการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ในคู่มือการประเมินสมรรถนะ

 ยินดีต้อนรับ