หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทอผ้าที่ใช้เทคนิคสามอย่างขึ้นไปประกอบกัน (เลือกจากเทคนิค มัดหมี่ ยก ยกดอก ยกมุก ขิด จก เกาะ/ล้วง)

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-CRCK-345B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทอผ้าที่ใช้เทคนิคสามอย่างขึ้นไปประกอบกัน (เลือกจากเทคนิค มัดหมี่ ยก ยกดอก ยกมุก ขิด จก เกาะ/ล้วง)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการทอผ้าที่ใช้เทคนิคสามอย่างขึ้นไปประกอบกัน (เลือกจากเทคนิค มัดหมี่ ยก ยกดอก ยกมุก ขิด จก เกาะ/ล้วง) โดยสามารถเข้าใจลวดลายผ้าทอเทคนิคผสมผสานจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ และทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของการทอผ้าเทคนิคผสมผสานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01971

เข้าใจลวดลายผ้าทอเทคนิคผสมผสานจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

1. สามารถเข้าใจลวดลายผ้า อธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง

01971.01 200052
01971

เข้าใจลวดลายผ้าทอเทคนิคผสมผสานจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. อธิบายกระบวนการเตรียมการทอผ้าตามลวดลายได้

01971.02 200053
01972

ทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบ

1. สามารถเตรียมอุปกรณ์เพื่อทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบได้ถูกต้อง

01972.01 200054
01972

ทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบ

2. สามารถปฏิบัติการทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบได้ถูกต้อง

01972.02 200055
01973

ตรวจสอบความถูกต้องของการทอผ้าเทคนิคผสมผสาน

1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทอผ้าเทคนิคย่อยอันดับแรก (เลือกจากเทคนิค มัดหมี่ ยก ยกดอก ยกมุก ขิด จก เกาะ/ล้วง) ในเทคนิคผสมผสานได้ 


01973.01 200056
01973

ตรวจสอบความถูกต้องของการทอผ้าเทคนิคผสมผสาน

2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทอผ้าเทคนิคย่อยอันดับสอง (เลือกจากเทคนิค มัดหมี่ ยก ยกดอก ยกมุก ขิด จก เกาะ/ล้วง) ในเทคนิคผสมผสานได้


01973.02 200057

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบ

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการทอผ้าเทคนิคผสมผสาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจลวดลายผ้าทอเทคนิคผสมผสานจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคผสมผสาน และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการทอผ้าเทคนิคผสมผสาน ตามลวดลายที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจลวดลายผ้าทอเทคนิคผสมผสานจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ    

    2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการทอผ้าเทคนิคผสมผสานตามแบบ

    3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการทอผ้าเทคนิคผสมผสาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้าตามลวดลายที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ