หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคผสมผสาน และแบบ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-KADA-339B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคผสมผสาน และแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคผสมผสาน และแบบ โดยสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบ และตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01911

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบ

1. เตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

01911.01 199916
01911

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบ

2. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

01911.02 199917
01912

ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

1. ตรวจสอบคุณลักษณะวัสดุ เส้นใยที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน 

01912.01 199932
01912

ตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

2. ตรวจสอบคุณลักษณะอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

01912.02 199933

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบ

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เส้นใยและการทดสอบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสาน

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เพื่อการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสาน

3. การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสาน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยเทคนิคผสมผสาน และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคผสมผสาน และแบบ

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผ้าทอให้เหมาะสมกับเทคนิคและแบบ

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เตรียมวัสดุประกอบด้วยเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำมาจากวัสดุใยธรรมชาติ /ใยสังเคราะห์ /ใยผสมกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าทอด้วยเทคนิคผสมผสานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน

2. ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุกี่ทอผ้าพื้นบ้านและอุปกรณ์ถูกต้องพร้อมใช้งาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ