หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บลายผ้าขิดตามลวดลายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-TBEK-327B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บลายผ้าขิดตามลวดลายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO – 08 รหัสอาชีพ 7318 ช่างงานหัตถกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในการเก็บลายผ้าขิดตามลวดลายที่กำหนด โดยสามารถเข้าใจลวดลายผ้าทอขิดจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ และเก็บลายผ้าขิดตามลวดลาย และตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้าขิดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
-

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
-

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01771

เข้าใจลวดลายผ้าทอขิดจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

1. สามารถเข้าใจลวดลายผ้า อธิบายลักษณะ องค์ประกอบ ได้อย่างถูกต้อง

01771.01 199845
01771

เข้าใจลวดลายผ้าทอขิดจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

2. อธิบายกระบวนการเตรียมการทอผ้าตามลวดลายได้

01771.02 199846
01772

เก็บลายผ้าขิดตามลวดลาย

1. สามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บลายผ้าขิดตามแบบได้ถูกต้อง

01772.01 199847
01772

เก็บลายผ้าขิดตามลวดลาย

2. สามารถปฏิบัติการเก็บลายผ้าขิดตามแบบได้ถูกต้อง

01772.02 199848
01773

ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้าขิด

1. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บลายผ้าขิดได้ 

01773.01 199851
01773

ตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้าขิด

2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเก็บลายตะกอผ้าขิด หรือเก็บไม้ลายขิดบนเส้นยืนได้ 

01773.02 199852

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บลายผ้าขิดตามลวดลาย

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้าขิด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เข้าใจลวดลายผ้าทอขิดจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ 

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคขิด และ/หรือ  

2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากบุคลากร สถานประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้าขิดตามลวดลายที่กำหนด

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาหลักฐานความรู้

2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจลวดลายผ้าทอขิดจากการออกแบบหรือจากต้นแบบผ้าทอ

    2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเก็บลายผ้าขิดตามลวดลาย

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียมลายผ้าขิด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ประเมินเกี่ยวกับการเก็บลายผ้ายกตามลวดลายที่กำหนด

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินโดยประเมินด้วยการทดสอบความรู้และทักษะการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ